Fibonacci 2048

Küreselleşme
Küreselleşme, ekonomik, sosyal, teknolojik, kültürel, politik ve ekolojik denge açılardan küresel bütünleşmenin, entegrasyon ve dayanışmanın artması anlamına gelmektedir.
Küreselleşme kavramının en çarpıcı özelliklerinden biri, olası etkilerinin çok sayıda ve çeşitli olduğu izlenimini vermesidir. Küreselleşme, yalın toplumsal gerçekleri oldukça aşan spekülasyonlar, varsayımlar, güçlü toplumsal imgeler ve metaforlar üretme kapasitesiyle olağanüstü doğurgan bir kavramdır. Hatta, birçok düşünürün de belirttiği gibi bu kavramın çok boyutluluğu onu, sınırlarını çizme uğraşını bile zora sokmaktadır. Bu anlamda küreselleşme, sosyal bilimlerin her dalında yaygın kullanılan bir kavram olmakla beraber, genellikle bir "durum"dan, daha çok bir "akım"ı veya bir zihniyeti ima eder hale getirilmiştir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi küreselleşme sadece sosyolojinin konusu değildir fakat sosyolojik açıdan toplumsal alandaki bir değişimi ifade etmektedir. Değişimi anlamak açısından Robertson' şöyle demştir: "...Küreselleşme teması anlayışları aralarında farklılık göstermesine rağmen küreselleşme diye adlandırılan şeyi anlamanın en iyi yolunun, dünyanın 'birleşik' hale geldiği, ama kesinlikle safdil işlevselci tarzda bütünleşmediği 'biçim sorunu' üzerinde yoğunlaşmak olduğunu düşünmektedir”
Dünyanın birleşik hale gelmesi, tekdüze dinamikler ile oluşan bir süreç değildir. Çünkü küreselleşme, ekonomik olduğu kadar siyasal, teknolojik ve kültürel boyutlu bir süreçtir. Giddens’a göre küreselleşme, tek bir süreç değildir, karmaşık süreçlerin bir araya geldiği bir olgular kümesidir. Üstelik çelişkili ya da birbirine zıt etkenlerin devreye girdiği bir süreçtir. Çoğu insanın gözünde, küreselleşme basitçe gücün ya da etkinin yerel toplulukların elinden alınıp küresel arenaya aktarılmasından ibarettir.
Bu sürecin toplumsal yaşama yönelik bir etkisine bakarsak Giddens, modernliğin sonucu olarak değerlendirdiği küreselleşmeyi, uzak yerleşimlerin birbiri ile ilişkilendirildiği yerel oluşumların millerce ötedeki olaylarla biçimlendirildiği dünya çapındaki toplumsal ilişkilerin yoğunlaşması olarak tanımlamaktadır. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki, bu çok boyutlu kavram etki ettiği toplumsal gerçeklik türüne göre bireylerin kafasında da çeşitli anlamlar oluşturmaktadır. Bu anlamda bazıları için küreselleşme, kapitalizmin gücünü temsil ederken, bazıları için de, dünyanın batılılaşmasını ifade etmektedir. Bazıları küreselleşmenin yoğunluk ve artan melezleşmeyle birlikte heterojenlik yarattığını düşünürken, bir diğer grup homojenliği artırdığını düşünmektedir.
Devlet dışı sosyal organizasyonlar küreselleşmeyi, çevre hareketi, demokratikleşme ve insanileştirme gibi pozitif sosyal amaçları sağlayacak kaldıraç olarak görürken, iş adamları için artan kâr ve güç stratejisi ve hükümetler için de çok sık olarak devlet gücünde artış sağlamanın yerine kullanılmaktadır. Giddens, küreselleşmeyi, bir çeşit sadece veya kısmen batılılaştırma olarak görür. Elbette batılı ülkeler ve daha genelde sanayi ülkeleri, yoksul ülkelere kıyasla dünyadaki gelişmeleri hâlâ çok daha fazla etkileyecek güce sahiptirler. Ama küreselleşmenin başka bir boyutu, beraberinde giderek merkezsizleşmeyi; belli bir ülkeler grubunun denetiminin ortadan kalkmasını, büyük kuruluşlarının denetim gücünün iyice azalmasını da getirmesidir. Sonuç olarak bu küreselleşmeyi daha iyi anlayabilmek için bu kavramın toplumsal yaşama olan etkilerini ayrı ayrı başlıklar halinde ele alıp değerlendirmek gerekecektir. Ama unutulmaması gereken unsur bu etkileri ayırma çabasının sadece küreselleşmenin daha kolay anlaşılabilmesine yönelik olduğudur.
ABD'li ekonomist Timothy Taylor, küreselleşmeye karşı olan tepkilere karşın şunları ifade etmiştir: "Küreselleşme, ne ulusal ekonomiyi hasta eden bir zehir ne de kâr amaçlı holdinglerin işçileri sömürmek ve çevreye zarar vermek üzere kullandığı bir araçtır. Küreselleşme, ne sömürgeciliğin dönüşü ne de dünya yönetimine erişim anlamındadır. En temel düzeydeki basit anlamıyla küreselleşme, imkân dahilindeki ticarî aktivitelerin sınırlarının genişlemesidir. Coğrafî, teknolojik ya da yasal engellerle kısıtlanmış, satış, satın alma, üretim, borç verme, borçlanma faaliyetleri, daha pratik hâle gelmektedir. Kürselleşmeyle birlikte ortaya çıkabilecek olanakları araştırmak ve çözümlemek, yıldırıcı bir çaba, esneklik ve değişimi gerektirmektedir. Çünkü küreselleşme, yeni ekonomik olanakların bu tür olağanüstü büyük bir düzen içinde yer alışını kapsamaktadır.
1456'da ilk kitabın Gutenberg'in matbaasında basılması, 1896'da ilk modern olimpik oyunların yapılması ve 1965'te ilk geniş alanlı bilgisayar şebekesinin ABD'de kurulması (internetin habercisi) dünyanın küreselleşmesini sağlayan olaylara örnek gösterilebilir.

Bu özgür ansiklopedi Wikipedia'daki bir makaleden Küreselleşme yapılan alıntıdır. Wikipedia'da yazarların listesi mevcuttur.
tr.wikipedia.org adresinde bu konu Küreselleşme son 30 gün içinde 6.643 kez arandı. Böylelikle bu konu tr.wikipedia.org trafik istatistiklerinde 2.574. sıraya yükseldi. (Durum: 17.01.2014)
Küreselleşme için resimler
Ön izleme görüntüsü:
Orijinal:
Google ve Bing'de arama sonuçları
3
5
1
Küreselleşme Kavramı ve Küreselleşme Sürecinde Türkiye
Küreselleşme, son yirmi yıl içerisinde, gerek uluslararası politika ve ... Buna ilaveten, günümüzde yaygın bir şekilde görüldüğü üzere, Küreselleşme kavra-.
www.mfa.gov.tr/data/Kutuphane/yayinlar/EkonomikSorunlarDergisi/sayi32/firatbayar.pdf
1
>30
2
Küreselleşme - Vikipedi
Küreselleşme, ekonomik, sosyal, teknolojik, kültürel, politik ve ekolojik denge açılardan küresel bütünleşmenin, entegrasyon ve dayanışmanın artması anlamına ...
tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCreselle%C5%9Fme
2
>30
3
Küreselleşme Nedir, Küreselleşmenin Özellikleri, Kapitalizm ...
Küreselleşme Paradoksu. Özet. Bu makalede, Küreselleşme olgusunun ulus devlet üzerine etkileri ve bu konuda yapılan teorik tartışmalar ele alınmaktadır.
www.ekodialog.com/makaleler/kuresellesme_paradoks_1.html
4
>30
4
Küreselleşme Nedir? (Türkiye ve Dünyaya ait önemli gerçekler ...
Küreselleşme Nedir? Küreselleşme, dünyaya hakim olmak isteyen sanayileşmiş devletlerin, azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ...
www.frmtr.com/turkiyeye-sahip-cik/205828-kuresellesme-nedir-turkiye-ve-dunyaya-ait-onemli-gercekler.html
5
>30
5
Küreselleşme hakkında ansiklopedik bilgi - Türkçe Bilgi
Küreselleşme, ülkeler arasındaki iktisadi, sosyal ve siyasal ilişkilerin gelişmesi , farklı toplum ve kültürlerin inanç ve beklentilerinin daha iyi tanınması, ...
www.turkcebilgi.com/ansiklopedi/k%C3%BCreselle%C5%9Fme
6
>30
6
küreselleşme - ekşi sözlük
dunya uzerinde yasayan nufusun 2/3 unun en yakindaki telefona ulasmak icin 2 saat yol yurumesi gerekirken hangi kuresellesme , nerede bu insana olan ...
eksisozluk.com/?q=kuresellesme
7
>30
7
boyutları ve farklı algılarıyla küreselleşme
ÖZET: Bu çalışmada Küreselleşme olgusunun, farklı algıları ve boyutları sistem ve süreç ... Bu bağlamda Küreselleşme algıları karşılaştırılmış ve Küreselleşmenin ...
sbe.dpu.edu.tr/dergi/32/cilt2/57-74.pdf
8
>30
8
Yeni Dünya Düzeni Arayışları: Küreselleşme
1980 yılından sonra liberalizmin Türkiye'de uygulanmasını ve toplumsal sonuçlarını tartışınız. • Küreselleşme ve yeni dünya düzeni kavramlarını karşılaştırı-.
www.anadolu.edu.tr/aos/kitap/IOLTP/1269/unite04.pdf
9
>30
9
Küreselleşme ve Yeni Sol" Konferansı
Küreselleşme ve Yeni Sol - Alain Badiou ve Slavoj Zizek'in Katılımıyla. Katılımcılar: Alain Badiou, Slavoj Zizek, Aude Lancelin, Ahmet Soysal, Volkan Çelebi.
kuresellesme.monokl.net/
>30
1
10
NEDİR BU KÜRESELLEŞME - EKOSEM - İEÜ Sürekli Eğitim ...
Nedir Bu Küreselleşme? yolunda kolayca yargıya varabiliyor. Hatta kimi zaman bu yargılar, doktrin oluşturma gibi iddialı sonuçlara da yönelebiliyor.
ekosem.ieu.edu.tr/siyasa/siyasaogusonl.pdf
"Küreselleşme" için arama sonuçları
Google: yakl. 1.360.000
Bilimde Küreselleşme
[PDF]küreselleşme, bilgi teknolojileri ve üniversite - ResearchGate
Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 6 Sayı: 10 Güz 2005 s. 103- 121. KÜRESELLEŞME, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE. ÜNİVERSİTE. Arş. Gör. Kürşad Yılmaz 1. Arş. Gör.
Küreselleşme:Değişen Üniversite ve \"Üniversitenin Ölümü\" - Atılım ...
17 Kas 2011 ... Küreselleşme:Değişen Üniversite ve "Üniversitenin Ölümü" Tartışması ... Yayınlayan: Atılım Üniversitesi Yayın Adı: Atılım Üniversitesi ...
[PDF]Küreselleşme Sürecinde Türk Yükseköğretim ... - KSÜ İİBF Dergisi
210. Küreselleşme Sürecinde Türk Yükseköğretim Sistematiğinde. Üniversitelerde Üst Düzey Yöneticilerinin Eylem Ve İşlemlerinde. Mükemmeliyet Modelinin ...
Küreselleşme ve Yükseköğretim | Prof. Dr. Ramazan Aydın
12 Şub 2010 ... Küreselleşen dünyada, yükseköğretim de giderek ülkelere özgü bir etkinlik ... Üniversite yerleşkelerinin uluslararası boyut kazanması ve ...
''Küreselleşme''de Bilim ve Sanat Tartışılacak - Bianet
22 Eki 2013 ... İstanbul Özgür Üniversite'nin Güz Dönemi seminerleri, bu hafta sonu Mimar Sinan Üniversitesi Bomonti yerleşkesindeki “Neoliberal ...
[PDF]Yükseköğretimde Küresel Bir Değişim: Girişimci Üniversite Modeli
2 Ağu 2012 ... Üniversiteler, Küreselleşme ve uluslararasılaşmanın yarattığı sosyal ve ... Anahtar Sözcükler: Girişimci üniversite, Küreselleşme, Bilgi toplumu, ...
The Impact of Globalization and the Future University (EDUCAUSE ...
In any discussion of what a university should be in the future, globalization—in particular, how we respond to globalization—must be a defining issue. For too ...
- Gothenburg Centre of Globalization and Development, University ...
The Centre was created in 2009 to develop research on globalization, which the University of Gothenburg has identified as a priority research area. The Centre ...
Google aramalarının gelişimi


Küreselleşme
kavramı için blog girişleri
Küreselleşme-Şehirleşme İlişkisi | Akademik Perspektif
Küreselleşme kimi çevrelerin kontrol edebildiği bir olgu olmadığı gibi,durdurulabilirliği de olmayan,merkezinde modern şehirlerin bulunduğu bir devinimdir.
akademikperspektif.com/2013/12/26/kuresellesme-sehirlesme-iliskisi/
Küreselleşme ve Üretimde Karmaşık İlişkiler / Metin AYDOĞAN : Metin AYDOĞAN - GuncelMeydan
www.guncelmeydan.com/pano/kuresellesme-ve-uretimde-karmasik-iliskiler-metin-aydogan-t36384.html
EMPERYALİST KÜRESELLEŞME SÜRECİ VE DÜNYA DEVRİMİ | İstanbul Indymedia
istanbul.indymedia.org/tr/haber/emperyalist-k%C3%BCreselle%C5%9Fme-s%C3%BCreci-ve-d%C3%BCnya-devrimi
Türkiye'de Neoliberalizm Ve Küreselleşme | Soru Şehri
1929 yılında dünyada Büyük buhran olarak adlandırılan iktisadi bir kriz başlamıştır. Bu dönemde Keyneysen İktisat okulunun ‘’Müdahaleci Devlet’’ görüşü yayılmaya başlamıştır.
sorusehri.com/turkiyede-neoliberalizm-ve-kuresellesme
Emperyalist Küreselleşme ve Ekonomik Kriz Süreçleri | İstanbul Indymedia
istanbul.indymedia.org/tr/haber/emperyalist-k%C3%BCreselle%C5%9Fme-ve-ekonomik-kriz-s%C3%BCre%C3%A7leri
MonoKL: 11-12 Ekim'de Alain Badiou ve Slavoj Zizek ile "Küreselleşme ve Yeni Sol" Konferansı
11-12 Ekim'de, Bakırköy Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Alain Badiou ve Slavoj Zizek ile "Küreselleşme ve Yeni Sol" konferansı 16. 30 ve 21.
monokurgusuzlabirent.blogspot.com/2013/09/11-12-ekimde-alain-badiou-ve-slavoj.html
Küreselleşme ve Turizm Etkileşimi
Farklı kültürleri ve değişik ülkeleri tanıma arzusuna sahip insanların yaptığı her hareket, bir turizm faaliyetidir. Küreselleşme ile birlikte turizm, diğer
yoldaolmak.com/kuresellesme-ve-turizm.html
Kpssye | Küreselleşme Kalkınma ve Dış Ticaret
www.kpssye.com/kuresellesme-kalkinma-ve-dis-ticaret.html
Küreselleşme sürecinde “kentlilik”le “köylülük” çatışması | felsefe taşı
www.felsefetasi.org/kuresellesme-surecinde-kentlilikle-koyluluk-catismasi/
Küreselleşme ulus devletin gücünü sınırladı - 10
Bülent ecevit üniversitesi (beü) iktisadi ve idari bilimler fakültesi siyaset bilimi ve kamu yönetimi öğretim üyesi yrd.doç.dr. özcan sezer, Küreselleşmenin insan.
www.objektifhaber.com/kuresellesme-ulus-devletin-gucunu-sinirladi-215694-haber/
123